Go to page content

Jaarverslag 2016

24/08/2017

Op 31 december 2016 heeft het Mediafonds zijn reguliere activiteiten beëindigd. Alleen al om die reden is 2016 een exceptioneel jaar in de 28-jarige historie van het fonds.

mf logo blok.png

Hoewel er pas op een zeer laat moment de nitieve duidelijkheid kwam over de beëindiging (de wetswijziging kreeg parlementaire goedkeuring in mei 2016), is het Mediafonds reeds in 2015 begonnen met de voorbereidingen. Het door ons en anderen zeer betreurde en aange- vochten politieke besluit tot ophe ng van het Fonds bleek immers onwrikbaar vast te staan.

Het jaar 2016 stond daardoor in het teken van een afscheid in stijl: een actief jaar met vele hoogte- punten, ondanks de onvermijdelijke gevoelens van verlies.
Naast de reguliere activiteiten ter ondersteuning van kwalitatief hoogwaardig media-aanbod van de landelijke en regionale publieke media-instellingen, kwamen nieuwe initiatieven tot wasdom. Met een festival en een boek werden tot slot in het najaar de laatste proeven van bekwaamheid afgelegd.

De nieuwe initiatieven betre en kwaliteitsimpulsen op het gebied van drama (ontwikkeling van series met een hoge productiewaarde en internationale potentie), documentaire (essayistische documentaires van hoge kwaliteit), transmedia (masterclasses gericht op projecten voor kinderen en jongeren) en dans (een duet van lm en documentaire).

Deze initiatieven zijn ontwikkeld in overleg met betrokken partners en (i.v.m. de continuïteit) afgestemd met de NPO in het licht van het nieuwe NPO-Fonds.

Een hoogtepunt was ook het weekend van 7-9 oktober.
Op 7 oktober organiseerde het Mediafonds het festival ‘This is Media’, over de kunst van het programma-maken, in Amsterdam Noord. Samengesteld met een redactie van 7 jonge makers. Van 8-9 oktober zond de VPRO op NPO 2 de ‘Nacht van het Mediafonds’ uit, met interviews en met hoogtepunten uit de catalogus van door het Mediafonds in de afgelopen 28 jaar gesubsidi- eerde televisieproducties.
Op 9 oktober volgde de door het Mediafonds nancieel mogelijk gemaakte en in samen- werking met het fonds geproduceerde Tegenlicht documentaire ‘Cultuurbarbaren’, over de toekomst van de kunst.

Op 9 december verscheen tot slot de bundel ‘Valt er nog iets zinnigs te zeggen over kwaliteit?’.

Het Mediafonds heeft met al deze activiteiten ook in 2016 ondersteuning en inspiratie willen bieden voor artistieke kwaliteit in de media. Dat dit voor velen grote betekenis heeft gehad moge ondermeer blijken uit de 50 bijdragen in voornoemde bundel.

Ik spreek mijn oprechte dank uit aan allen die zich in de afgelopen 28 jaar voor dit doel hebben ingezet: als maker, producent, adviseur, inleider, voorzitter, eindredacteur, schrijver, partner en bestuurslid. Tenslotte wil ik alle (oud-)medewerkers van het Mediafonds hartelijk danken voor alles wat zij in naam van het fonds voor de sector hebben gedaan. Het feit dat bijna zonder uit- zondering treurnis is uitgesproken over het besluit tot ophe ng van het Mediafonds, moet voor hen die hun baan hebben verloren een – zij het schrale – troost zijn.

Jacob Kohnstamm Voorzitter Mediafonds

download Jaarverslag 2016