Go to page content

De Wolf Danst productiesubsidie


HANDLEIDING DE WOLF DANST (2016)
 

Het Mediafonds, de NTR en het Filmfonds organiseren i.s.m. Cinedans  het crossdisciplinaire dansfilmproject De Wolf Danst. Dit project betreft twee afleveringen van Het Uur van de Wolf. Elke aflevering bestaat uit een onafhankelijke dansfilm van circa tien minuten met eraan voorafgaand een onafhankelijke artistieke documentaire van veertig minuten over het maakproces van de dansfilm. De films gaan in première op Cinedans en worden vervolgens uitgezonden binnen Het Uur van de Wolf.

Het selectieproces voor dit project bestaat uit verschillende deadlines. Op basis van ingediende motivaties, filmvoorstellen en samenwerkingspotentie worden de uiteindelijke teams samengesteld. Producenten, documentairemakers en teams van cineasten & choreografen worden geselecteerd door een samengestelde commissie met vertegenwoordigers van Mediafonds, NTR, Filmfonds en Cinedans. Zowel de danssector als filmsector zijn in de commissie vertegenwoordigd. Gesprekken met potentiële deelnemers kunnen onderdeel uitmaken van het selectieproces.

Voor elke documentaire is een maximum budget van €85.000 beschikbaar, waarvan €10.000 voor ontwikkeling en €75.000 voor productie. Voor elke dansfilm is een maximum productiebudget van €110.000 beschikbaar.  Voor vier dansfilmplannen is een ontwikkelingsbudget van €10.000 beschikbaar.


Deadline 1 maart
: producenten en documentairemakers kunnen onafhankelijk van elkaar hun belangstelling om deel te nemen aan het project aangeven middels een schriftelijke motivatie brief.  Uit de kandidaten worden twee teams van producenten en documentairemakers samengesteld. De documentairemaker heeft een artistiek onafhankelijk oeuvre opgebouwd. De dansfilm en documentaire  van een aflevering van De Wolf Danst worden geproduceerd door dezelfde ervaren dansfilm- en documentaireproducent. Geselecteerde documentairemakers maken deel uit van de selectiecommissie van de dansfilmsprojecten.


Deadline 1 april
: indiendatum dansfilmideeën.
Choreografen en cineasten kunnen gezamenlijk een onderbouwd idee indienen voor een korte en eigenzinnige dansfilm. De dansfilm gaat in op een actueel thema in de huidige samenleving en mag niet gebaseerd zijn op een bestaande dansvoorstelling. Dans maakt een substiantieel onderdeel uit van de film. De choreograaf en cineast werken vanaf het eerste moment samen aan het dansfilmplan. Choreograaf en cineast werken samen met een ervaren componist en/of geluidsontwerper aan een originele score. Choreograaf en cineast werken volledig mee aan een onafhankelijke aritstieke making off/documentaire door een documentairemaker, die aan de dansfilm voorafgaat. Maximaal vier dansfilmplannen krijgen een ontwikkelingssubsidie van €10.000.

Aanvullende voorwaarden dansfilm:
. de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
. de dansfilmcineast woont en werkt in Nederland,  de choreograaf is bij voorkeur structureel werkzaam in Nederland. De productie moet in Nederland plaatsvinden;
. deelnemers zeggen met de indiening van hun plan medewerking toe aan de première alsmede de p.r. – en marketingactiviteiten van de fondsen en/of de NTR en Cinedans.

Het dansfilmidee wordt digitaal ingediend. De aanvraag dient te worden voorafgegaan door een heldere inhoudsopgave met paginanummering en te bestaan uit:

1  Een dansfilmidee van max 5 pagina’s.
2  Relevant beeldmateriaal bij het dansfilmidee;
3  Een toelichting van de regisseur en choreograaf met daarin: een duidelijke gezamenlijke visie op het filmidee en de aansluiting bij een actueel thema, de choreografie, de te ontwikkelen cinematografische vorm en structuur van de productie. Het is belangrijk dat uit de toelichting blijkt waarom het beoogde programma bijzonder en van een hoogwaardig artistiek gehalte is en hoe het ingaat op een actueel thema;
4  Een recent curriculum vitae van de regisseur en choreograaf, met daarin vermeld naam en datum van totstandkoming van eerder geschreven filmplannen en gerealiseerde producties of choreografieën; jaar van uitzending of uitvoering van eerder gemaakte producties met vermelding van dansgezelschappen, partners, omroepen en/of producenten; bekroningen met data en de naam van de instantie;

5  Recente filmografieën van cameraman, geluidsman, componist/geluidsontwerper en editor, voor zover reeds bekend;
6  Een recent curriculum vitae van de dansers en andere belangrijke medewerkers, voor zover reeds bekend;

7  Url’s van maximaal 4 eerder gerealiseerde producties. Bij dit materiaal vermeldt u in hoeverre deze representatief zijn voor het project De Wolf Danst. Indien aanvrager dat wenst kunt ook daarnaast ook vier dvd’s, bijgevoegd in zevenvoud, aanleveren.
8  Een ontwikkelingsbegroting;
9  Een schatting van de productiekosten;
10 een volledig ingevuld aanvraagformulier.


Deadline 1 september
: indiendatum dansfilmplannen.

Uit de vier ontwikkelde dansfilmplannen worden maximaal twee plannen geselecteerd, die elk door de selectiecommissie gekoppeld worden aan een team bestaande uit een producent en documentairemaker. De producent produceert zowel de dansfilm als de documentaire.

Aanvullende voorwaarden dansfilm:
. de choreograaf heeft ten minste twee jaar professionele ervaring en de filmmaker heeft ten minste twee films op zijn naam staan. Dit hoeven geen dansfilms te zijn;
. de dansfilmcineast woont en werkt in Nederland,  de choreograaf is bij voorkeur structureel werkzaam in Nederland. De productie moet in Nederland plaatsvinden;
. deelnemers zeggen met de indiening van hun plan medewerking toe aan de première alsmede de p.r. – en marketingactiviteiten van de fondsen en/of de NTR en Cinedans.

Het dansfilmplan wordt digitaal ingediend. De aanvraag dient te worden voorafgegaan door een heldere inhoudsopgave met paginanummering en naast het ingevulde aanvraagformulier te bestaan uit:

1  Een dansfilmscenario van ca. 10-15 pagina’s;
2  Relevant beeldmateriaal bij het dansfilmplan;
3  Een toelichting van de regisseur en choreograaf met daarin: een duidelijke gezamenlijke visie op het filmplan, het actuele thema, de choreografie, de gekozen cinematografische vorm en structuur van de productie. Het is belangrijk dat uit de toelichting blijkt waarom het beoogde programma bijzonder en van een hoogwaardig artistiek gehalte is en hoe het ingaat op een actueel thema;
4 Een recent curriculum vitae van de regisseur en choreograaf, met daarin vermeld naam en datum van totstandkoming van eerder geschreven filmplannen en gerealiseerde producties of choreografieën; jaar van uitzending of uitvoering van eerder gemaakte producties met vermelding van dansgezelschappen, partners, omroepen en/of producenten; bekroningen met data en de naam van de instantie;

5  Recente filmografieën van cameraman, geluidsman, componist/geluidsontwerper en editor, voor zover reeds bekend;
6  Een recent curriculum vitae van de dansers en andere belangrijke medewerkers;

7  Url’s van maximaal 4 eerder gerealiseerde producties. Bij dit materiaal vermeldt u in hoeverre deze representatief zijn voor het project De Wolf Danst. Indien aanvrager dat wenst kunt ook daarnaast ook vier dvd’s, bijgevoegd in zevenvoud, aanleveren.
8  Een productiekostenbegroting;
9  Een volledig ingevuld aanvraagformulier.

Indiening

De indiening is uitsluitend digitaal. Op bijgevoegde dvd’s vermeldt u: de naam van de aanvrager en de naam van het project waarvoor subsidie wordt gevraagd. Het Mediafonds neemt onvolledig ingevulde aanvraagformulieren, te late of onvolledig ingediende aanvragen niet in behandeling. Na ontvangst van de aanvraag ontvangt u  een bevestiging voorzien van een administratienummer. Vermeld altijd op alle correspondentie en nota's de projecttitel en het administratienummer.

 

HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG DE WOLF DANST PRODUCTIESUBSIDIE

  

INDIENING

a. Het online aanvraagformulier dient in de week voorafgaand aan de indiendatum, maar uiterlijk op de dag voorafgaand aan de indiendatum, te worden ingevuld en verzonden.

b. De aanvrager ontvangt binnen een werkdag per e-mail gegevens om de aanvraag veilig te kunnen uploaden naar de server van het Mediafonds. 

c. De digitale aanvraag dient uiterlijk op de indiendatum om 16.00 uur in één PDF-bestand (één bestand, inclusief alle bijlagen) door het Mediafonds te zijn ontvangen.

d. Het PDF bestand dient geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, etcetera) te bevatten.

e. Op uiterlijk de indiendatum moet een ondertekend papieren exemplaar van het aanvraagformulier ten kantore van het Mediafonds, Herengracht 609, 1017 CE Amsterdam zijn ontvangen, samen met het viewingmateriaal (punt 6a).

f. Aanvragers die dit wensen kunnen tevens (naast de als één PDF ingediende aanvraag) de aanvraag of delen daarvan op de indiendatum in zevenvoud in hardcopy inleveren. De adviseurs van het Mediafonds zullen in dat geval naast de digitale versie ook (dat deel van) de aanvraag in hardcopy ter beoordeling krijgen voorgelegd.

g. Na ontvangst van de complete aanvraag stuurt het fonds een bevestiging daarvan per e-mail.

  

Het fonds kan aanvragen die te laat zijn ingediend niet in behandeling nemen.

Op alle correspondentie en nota's betreffende het project dient de projecttitel en het administratienummer te worden vermeld.