Go to page content

Criteria

Let op: in verband met een aangekondigde wettelijke beëindiging van de financiering van het Mediafonds per 1 januari 2017 verleent het Mediafonds met ingang van 30 november 2015 geen subsidie voor projecten die niet in 2016 kunnen worden opgeleverd, tenzij het gaat om projecten van de publieke omroep die dus door de omroep worden ingediend. Projecten van de omroep dienen in elk geval vóór 1 januari 2017 aantoonbaar te zijn aangevangen. Voor bijzondere (‘overige’) regelingen kan een andere -in de betreffende regeling beschreven- regeling gelden.

Voor nieuwe subsidies verwijzen we u naar het NPO Fonds dat een belangrijk deel van de regelingen heeft overgenomen.

NB 1 juli 2016 is de laatste dag waarop subsidie-aanvragen bij het Mediafonds in de reguliere procedure kunnen worden ingediend. Aanvragen dienen daaraan voorafgaand uiterlijk op 23 juni per e-mail te worden aangemeld. In deze laatste ronde kunnen voor alle categorieën projecten worden ingediend.

Het Mediafonds verstrekt subsidie voor de productie en/of de ontwikkeling van radio- en televisieprogramma’s en programmamateriaal (e-cultuur) ten behoeve van de landelijke en regionale publieke omroepen. Het gaat om culturele producties die bijzonder zijn, van hoogwaardig artistiek gehalte en van Nederlandse origine. Voor de regio geldt daarenboven dat er een zeker regionaal belang is.

Productiesubsidie kan alleen worden aangevraagd door de landelijke en regionale publieke omroep. Ontwikkelingssubsidie kan ook worden aangevraagd door derden, mits een landelijke of regionale publieke omroeporganisatie het verzoek in een schriftelijke verklaring steunt. Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten waarvan de te subsidiëren activiteiten al een aanvang hebben genomen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient de aanvrager een eigen bijdrage te leveren. De hoogte daarvan en de maximale bijdrage van het fonds zijn afhankelijk van het soort aanvraag, te vinden in de betreffende handleiding.

Na toekenning wordt een overeenkomst gesloten waarbij de aanvrager zich verbindt aan de algemene voorwaarden en eventuele bijzondere verplichtingen.

Lees meer
Overzicht landelijke en regionale publieke omroepen